Przejdź do głównej treści
Biznesowe doradztwo prawne

Biznesowe doradztwo prawne

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne, na wszelkich polach istotnych dla zapewnienia dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i podatkowych.

Szerokie doświadczenie międzynarodowe pozwala także zagwarantować obsługę oraz bezpośredni kontakt w języku angielskim - w pełnym zakresie.

Dobre wsparcie prawne musi uwzględniać biznesowy charakter działalności klienta i zapewniać szybkie i praktyczne rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i zaangażowanie pozwalają na działanie efektywne, zapewniające redukcję ryzyka oraz kosztów finansowych i czasowych.

Zakres uslug

Zakres usług

Jedynie połączenie i rozpoznanie wszystkich obszarów działalności firmy daje najlepszy efekt w zakresie efektywnego zarządzania i najlepiej dopasowanego do potrzeb klienta doradztwa.
Konieczna jest przy tym elastyczność i szybkie, konkretne reagowanie na dynamiczne zmiany i sytuacje, jakie z natury rzeczy powstają w każdym przedsiębiorstwie.

Obsługa umów

Praktyczne podejście i zrozumienie biznesu
Więcej...
 • szerokie wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia, nadzoru i modyfikowania umów stosownie do potrzeb klienta,
 • przygotowywanie i obsługa wszelkich umów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw,
 • udział i realne wsparcie w negocjacjach,
 • identyfikacja i minimalizacja ryzyk związanych z projektem,
 • opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych,
 • pełna dokumentacja umowna ruchów właścicielskich – przejęć, fuzji, sprzedaży udziałów lub akcji, zorganizowanych części przedsiębiorstw (porozumienia wspólników, listy intencyjne, umowy,
 • przedwstępne, zobowiązujące/rozporządzające),
 • ustalanie i ustanawianie zabezpieczeń transakcji,
 • uwzględnianie aspektu kosztowego i podatkowego,
 • tworzenie i wdrażanie ogólnych warunków umów, regulaminów innych potrzebnych form,
 • wszelkie inne aspekty kontraktowania,
 • pełna obsługa umów w języku angielskim na każdym etapie.

Rozwój i inwestycje

Szybkie i praktyczne rozwiązania
Więcej...
 • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach związanych z procesem inwestycyjnym, w tym planowania, realizacji i eksploatacji projektu,
 • kompleksowe wsparcie przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji,
 • bezpośrednio udział w procesach negocjacyjnych,
 • ocena bieżących warunków i ograniczeń i aktywne reagowanie,
 • propozycje szybkich i praktycznych rozwiązań w oparciu o doświadczenie i indywidualną sytuację,
 • tworzenie i dopasowywanie struktur podmiotów (w tym celowych) na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
 • opracowanie umów dotyczących finansowania, w tym leasingowych, kredytowych, umów poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń, w tym ustalanie i wsparcie w organizacji zabezpieczeń,
 • opracowanie pełnej dokumentacji kontraktowej, w tym umów stosowanych w budownictwie m.in. kontrakty (m.in. projektuj i wybuduj /EPC, EPCM/,zasady FIDIC, konsorcja, prace projektowe, aspekty podwykonawstwa,
 • elastyczność trybu zależnie od potrzeb, w tym opracowanie warunków przetargu i wsparcie przy sporządzaniu lub weryfikacji ofert składanych w przetargach,
 • na życzenie klienta udział w procesach wewnętrznych wspierających projekt inwestycyjny,
 • wsparcie zarządzania projektami,
 • uwzględnianie aspektów organizacyjnych, podatkowych, w tym według zasady ograniczenia ryzyk i redukcji kosztów.

Negocjacje i rozmowy handlowe

Inicjatywa i dobra komunikacja
Więcej...
 • realne wsparcie przy prowadzonych negocjacjach,
 • odpowiednia strategia, oparta na rzeczywistym doświadczeniu,
 • bieżące przygotowywanie, opiniowanie lub rekomendacje modyfikacji dokumentów,
 • bezpośrednie uczestnictwo w trakcie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji,
 • inicjatywy i reagowanie,
 • zapewnienie pełnego zakresu usług z zakresu negocjacji także w języku angielskim,
 • współpraca ze sprawdzonymi notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi, biurami rachunkowymi i biegłymi rewidentami zapewniająca dodatkowe zaplecze organizacyjne.

Nieruchomości

Bezpieczeństwo transakcji
Więcej...
 • profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami,
 • badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • wszelkie cywilnoprawne i administracyjnoprawne aspekty procesu inwestycyjnego oraz obrotu nieruchomościami,
 • negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • ustalanie zabezpieczeń transakcji,
 • postępowania administracyjne/sądowoadministracyjne dotyczące wydawania wszelkich koniecznych decyzji i zezwoleń, w tym pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę,
 • pomoc w uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii,
 • wsparcie, dokumenty i nadzór w zakresie relacji najmu lub dzierżawy,
 • służebności i inne umowy w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz podmiotów trzecich,
 • wszelkie inne istitne aspekty przeprowadzanych transakcji i projektów.

Obsługa korporacyjna

Doświadczenie, zaufanie i długoterminowe relacje
Więcej...
 • dobór i pełna organizacja jak najlepszej formy prowadzenia działalności w każdym projekcie,
 • kompleksowa dokumentacja wewnętrzna przedsiębiorstw, w tym projekty umów spółek, statutów i innych koniecznych aktów, pod kątem potrzeb Klienta, w tym przy zastosowaniu szczególnych rozwiązań (uprzywilejowania akcji, uprawnienia przyznane osobiście, ograniczenia,
 • bywania akcji lub udziałów, prawa pierwszeństwa, opcje wyjścia itp.),
 • wspieranie potrzeb właścicielskich przy jednoczesnej dbałości o stosunki wewnętrzne i konstruktywny dialog wspólników,
 • zapewnienie bezpieczeństwa działania zarządów,
 • kompleksowa obsługa zgromadzeń wspólników oraz akcjonariuszy,
 • organizacja, udział i wparcie w funkcjonowaniu organów spółek (posiedzenia zarządów, organów nadzoru, inne),
 • doradztwo i uczestnictwo w procesie tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek,
 • transakcje przejęć spółek, sprzedaży udziałów/akcji; transakcje dotyczące zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym przygotowywanie projektów dokumentów (porozumienia wspólników, listy intencyjne, umowy przedwstępne, zobowiązujące/rozporządzające), negocjowanie warunków transakcji, notyfikacje organów,
 • doradztwo w zakresie form finansowania, zabezpieczeń i pozyskiwania kapitału,
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej, organami podatkowymi oraz urzędami statystycznymi w sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem przedsiębiorców, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz rozpoczynaniem i modyfikowaniem działalności gospodarczej osób fizycznych,
 • wszelkie inne aspekty korporacyjne w zakresie przedsiębiorstw działających i planowanych przedsięwzięć.

Własność intelektualna, rodo

Skupienie na indywidualnej potrzebie
Więcej...
 • prawa autorskie i pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, w tym pateny i wzory użytkowe,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (NDA, NCC, inne) umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how),
 • opracowywania i negocjacje w zakresie umów licencyjnych oraz umów obejmujących przeniesienie praw własności intelektualnej,
 • reprezentacja w negocjacjach i sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz naruszeniem prawa do wizerunku,
 • ochrona danych osobowych wraz z przygotowaniem wewnętrznej dokumentacji m.in. polityki bezpieczeństwa danych osobowych (wymagania RODO etc.),
 • regulaminy serwisów internetowych i polityk prywatności.

Aspekt podatkowy i ograniczanie ryzyk

Bezpieczny rozwój i redukcja zbędnych kosztów
Więcej...

Przygotowanie i realizacja koncepcji podatkowych dopasowanych do aktualnych potrzeb, w tym:

 • pomoc prawna w każdej dziedzinie działalności zawsze z uwzględnieniem aspektu podatkowego,
 • opracowywanie najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
 • analiza i odpowiednie redagowanie projektów dokumentów wewnętrznych firm oraz umów i relacji z podmiotami zewnętrznymi,
 • warianty podatkowe do zastosowania w zakresie CIT, VAT, PIT dla przedsiębiorców,
 • planowanie i reorganizacja struktur przedsiębiorstw (także grup kapitałowych),
 • kompleksowa realizacja tworzenia, przekształcania i likwidowania spółek,
 • optymalizacja rozliczeń podatkowych nierezydentów,
 • ustalanie strategii zarządzania podatkami dla inwestorów zagranicznych,
 • sygnalizowanie regulacji w zakresie cen transferowych,
 • różnego rodzaju rozwiązania w kierunku optymalizacji wysokości zobowiązań podatkowych w toku prowadzenia działalności gospodarczej lub generowania, zabezpieczenia i ochrony dochodu i majątku.

Prawo pracy

Dobre zarządzanie
Więcej...
 • optymalizacja form zatrudnienia (w tym nadgodzin, zbędnych kosztów),
 • umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (kontrakty menadżerskie, umowy o dzieło, umowy zlecenia i in.) na wszelkich poziomach organizacji,
 • umowy cywilnoprawne towarzyszące (zakazy konkurencji /NCC/, powierzenia mienia, umowy o zachowaniu poufności (NDA), o korzystanie z samochodu, tajemnicy zawodowej, prawach własności intelektualnej (IPR), etc.,
 • przygotowywanie, opiniowanie, modyfikacja dokumentów wewnętrznych (w tym regulaminów pracy, wynagradzania i innych aktów prawa pracy,
 • opinie prawne i podatkowe dotyczące planowanych i podejmowanych zmian strukturalnych,
 • wsparcie w rozwoju i zmianach restrukturyzacyjnych (przejęcia pracowników, zwolnienia grupowe),
 • optymalne formy zatrudnienia cudzoziemców, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz wsparciem w procesie pozyskania zezwolenia na pracę,
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami (due diligence pracowniczy),
 • reprezentacja w negocjacjach i rozwiązywaniu sporów,
 • wszelkie inne kwestie z zakresu prawa pracy wynikające z bieżącego działania.

Prawo cywilne

Efektywność
Więcej...

Poza innymi elementami oferty, również z zakresu prawa cywilnego:

 • opracowywanie najlepszych rozwiązań w przypadku sytuacji spornych,
 • dochodzenie odszkodowań, w tym z ubezpieczeń,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 • projekty wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych,
 • prowadzenie negocjacji w imieniu klienta,
 • reprezentacja w mediacjach,
 • reprezentacja Klienta przed sądami,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i wszelkich innych pism procesowych,
 • postępowania o zapłatę na etapie sądowym i egzekucyjnym,
 • sprawy dotyczące służebności, zniesienia współwłasności, ochrony własności i posiadania,
 • wsparcie prawne w zakresie wszelkich innych aspektów w sprawach cywilnych.

Prawo administracyjne

Pozyskiwanie i reagowanie
Więcej...
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • definiowanie warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych i proponowanie rozwiązań,
 • wsparcie z zakresu prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, i innych przepisów regulujących proces inwestycyjny,
 • sporządzanie wniosków inicjujących oraz pism, zażaleń, odwołań od decyzji i wszelkich innych dokumentów w postępowaniach administracyjnych,
 • wspieranie realizacji procesów inwestycyjnych i deweloperskich,
 • pomoc w uzyskiwaniu koncesji, pozwoleń i zezwoleń, a także dokonywaniu wymaganych prawem zawiadomień i zgłoszeń,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji, w tym także w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym.

Przedsiębiorcy, firmy

Kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców.
Podmioty lokalne, o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym niezależnie od formy (przedsiębiorcy, spółki cywilne, osoby prawne, wszelkie spółki prawa handlowego, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Oferta obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie compliance, w tym przeprowadzanie auto-audytów prawych przedsiębiorstw pod kątem zgodności funkcjonowania z obowiązującymi regulacjami prawnymi i pomoc w dostosowaniu do tych regulacji.

Wdrożenie programu zgodności z prawem (business and legal compliance) pozwala na niwelację ryzyka, strat wizerunkowych, obniżenia wartości firmy bądź pozyskanie i utrzymanie środków pomocy publicznej (dotacje oraz inne formy dokapitalizowania).

Klient zagraniczny

Dzięki zróżnicowanym studiom zagranicznym, dobrym kontaktom oraz wieloletniemu doświadczeniu w praktycznym wykonywaniu usług prawnych z uwzględnieniem rynków międzynarodowych, szczególnym osiągnięciem jest ilość długoterminowych i potwierdzonych relacji z klientami reprezentującymi kapitał zagraniczny.

W zakresie doradztwa prawnego Kancelaria łączy doświadczenie międzynarodowej współpracy ze znajomością lokalnego rynku. Uznanie i zadowolenie Klientów w tym zakresie stanowi najlepsza rekomendację i wizytówkę działalności.

Specjalizacja

Pełen zakres usług wykonywany jest dla Klientów komunikujących się wyłącznie w języku angielskim, gwarantując im pewność i bezpieczeństwo w podejmowaniu działań na rynku Polskim.

Również firmy polskie zwracające się ku rynkom zagranicznym bądź napotykające problemy do rozwiązania na rynkach zagranicznych, również bez obaw mogą powierzyć swoje sprawy Kancelarii.

Kancelaria oferuje także wszechstronną pomoc prawną dotyczącą obsługi cudzoziemców. Kompleksowo prowadzimy czynności związane z legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemca na terenie Polski, a także ubieganiem się o wszelkie konieczne zgody i zezwolenia.

Klient indywidualny

Klient indywidualny

Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz prawa pracy także klientom indywidualnym, w zakresie rozwiązania konkretnej sprawy. Doradzamy w sprawach cywilnych, w tym w zakresie nabywana lub zbywania bądź zabezpieczenia składników majątku, a także w sprawach spadkowych i kompleksowego regulowania sytuacji majątkowej. Usługi obejmują aspekt podatkowy, w tym w zakresie optymalizacji transakcji majątkowych. Wspieramy w redagowaniu umów, opiniujemy ich skutki prawne oraz podatkowe. Wszelkie usługi mogą być także wykonywane na zasadzie jednorazowego zlecenia, w relacjach indywidualnych.

Sława Jankowska

Od 2006 r. nieprzerwana praktyka zawodowa w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i międzynarodowego, w tym w szczególności współpraca z przedsiębiorstwami o kapitale zagranicznym i stałe wykonywanie czynności w pełnym zakresie w języku angielskim

Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze, równolegle praca w kancelarii adwokackiej o profilu gospodarczym

Diploma IV Business i Marketing, Kent Institute of Business and Technology, Sydney, Australia, studia podyplomowe w Business College, Kent Institute of Business and Technology, Sydney

Studia stypendialne na Uniwersytecie Cambridge, Wielka Brytania prawo brytyjskie (common law) oraz prawo Unii Europejskiej 

 • Od 2006 r. nieprzerwana praktyka zawodowa w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego i międzynarodowego, w tym w szczególności współpraca z przedsiębiorstwami o kapitale zagranicznym i stałe wykonywanie czynności w pełnym zakresie w języku angielskim
 • Aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze, równolegle praca w kancelarii adwokackiej o profilu gospodarczym
 • Diploma IV Business i Marketing, Kent Institute of Business and Technology, Sydney, Australia, studia podyplomowe w Business College, Kent Institute of Business and Technology, Sydney
 • Studia stypendialne na Uniwersytecie Cambridge, Wielka Brytania prawo brytyjskie (common law) oraz prawo Unii Europejskiej 
 • Dwuletnie rozszerzone, anglojęzyczne seminarium magisterskie Międzynarodowe Transakcje Handlowe, pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego oraz prof. dr hab. Marian Kępińskiego, Katedra Prawa Handlowego studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zasady współpracy

Warunki współpracy są ustalane wspólnie z Klientem, w sposób jasny i przejrzysty. W zależności od potrzeb, oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o współpracy lub realizację konkretnego zlecenia lub prowadzenia konkretnego projektu.

Współpraca Klienta z Kancelarią budowana jest w oparciu o wzajemne zaufanie oraz otwartą i konkretną komunikację.

System rozliczeń z Klientami korporacyjnymi oparty jest na stałym wynagrodzeniu ryczałtowym, bądź systemie godzinowym, lub połączeniu obu form. Wynagrodzenie godzinowe Kancelarii uzależnione jest od ilości czasu poświęconego na realizację danego zlecenia.

System rozliczeń z klientami indywidualnymi ustalany jest na podstawie indywidualnej wyceny danego zagadnienia prawnego.

Dane teleadresowe

Kancelaria Adwokacka
Sława Jankowska - adwokat
ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra

NIP 599-243-10-64

Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@jankowskalegal.com
tel. +48 605 623 975

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *
* - pola wymagane
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

AkceptujęZamknij

Działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Sława Jankowska – adwokat w Zielonej Górze (kontakt: biuro@jankowskalegal.com)
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług obsługi prawnej;
 3. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług, na potrzeby kontaktu, komunikacji i administrowania;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów: współpracujący z Kancelarią prawnicy, adwokaci i radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne niezależnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych; a także podmioty świadczące usługi: informatyczne, finansowe, audytorskie, kontrolne, windykacyjne; egzekucyjne, marketingowe, pocztowe i ubezpieczeniowe;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na mocy przepisów prawa i umów oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy;
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób indywidualny i niezautomatyzowany.
Komunikat
Kancelaria Adwokacka Sława Jankowska - adwokat nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu